Široký výběr pneumatik

Jednoduše, levně, rychle a přitom kvalitně
Doprava TOPTRANS dobírkou s minimální objednávkou 2 ks pneu

Vyhledat pneu

 • Vyhledat

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího MOBILE, s.r.o., se sídlem Praha 3, Osiková 2, PSČ 130 00, IČ: 61683418, DIČ: CZ61683418, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C, oddíl 37637 (dále jen “prodávající”), prostřednictvím internetového obchodu MOBILE. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího MOBILE, s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží) 2. Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na elektronických stránkách prodejce vycházejí z údajů tvrzených výrobci. Všechny informace ke zboží jsou prodávajícím uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobců, aktuálních a dostupných údajů dodavatelů a na toto prodávající neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedodržením nebo změnou deklarovaných údajů u konkrétně dodaného zboží. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační. Vyobrazené disky u jednotlivých druhů pneumatik nejsou součástí dodávky; cena u jednotlivých položek zboží je za pneumatiku bez disku.
 2. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.
 3. Minimální možný odběr jsou dva kusy téhož zboží.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kterou prodávající potvrdí emailem.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu kupujícího.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou kupující zadal během objednávky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné v případě, že objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky, aby se mohl dohodnout další postup (zrušení objednávky, náhrada zboží jiným atd...).
 6. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do jedné hodiny po jejím odeslání bez udání důvodu e-mailem na adresu pneuservis@mobile.cz. Po uplynutí této doby je objednávky považována za závaznou.

IV. CENA A PLATBA

 1. Cenu zboží je možné zaplatit dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce.
 2. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
 3. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a konečné.
 4. Kupní cena je zaplacena zaplacením celé částky v hotovosti pracovníkovi dopravce.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 6. Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud není v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.
 8. V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravu.

  V. EXPEDIČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Pro dopravu bude využito služeb přepravní firmy TOPTRANS.
 2. Náklady na dopravné a balné činí 180,- Kč včetně DPH ve výši 21% za každý jeden kus zboží.
 3. Dodací lhůta počíná běžet od potvrzení přijetí objednávky v případě, že objednávka nebude zrušena podle čl. III odst. 6.
 4. V případě, že objednané zboží není skladem, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, který je uveden u každé položky. V případě, že v tomto termínu nebude zboží dodáno, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
 5. Za dodání zboží se považuje okamžik předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a neprodleně tyto vady reklamovat přímo u dopravce.
 6. Kupující od dopravce přebírá jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodejce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne doručení a to písemně e-mailem či telefonicky, přičemž je povinen označit o jakou zásilku se jednalo a nezaměnitelným způsobem popsat způsob a rozsah poškození zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

 VI. ZÁRUKA

 1. Na prodávané zboží je poskytována záruka do konce životnosti zboží.
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u prodávajícího slouží pokladní doklad či faktura, kterou zákazník obdrží od prodávajícího společně s dodávkou zboží.
 4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením či neodbornou instalací. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech:
 6. mechanického poškození,
 7. použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze,
 8. používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem,
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami pro jejich užívání uvedenými v návodu nebo jiné přiložené dokumentaci k výrobku,
 10. pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
 11. při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím. 

VII. NÁROKY ZE ZÁRUKY Kupujícím náleží tyto práva ze záruky  

 1. Rozpor s kupní smlouvouTento nárok se uplatňuje u prodávajícího. V případě, že je zboží v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží, a to podle své volby. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit (tj. požádat vrácení kupní ceny). To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Prodávající je oprávněn posoudit, zda rozpor s kupní smlouvou nebyl zaviněn kupujícím, tzn. zejména tím, že kupující používal zboží v rozporu s návodem k použití, provedl neoprávněný zásah do zboží, atd. Bude-li prokázáno, že rozpor s kupní smlouvou byl způsoben kupujícím, nemá kupující na uplatnění práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou nárok.Rozpor s kupní smlouvou je nutné u prodávajícího uplatnit do 6 měsíců od převzetí zboží.

 2. Zákonná záruka
  1. V případě vady zboží je nutno právo z odpovědnosti za vady prodané věci uplatnit u prodávajícího ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy.
  2. Jde-li o vadu odstranitelnou má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Tatáž práva má kupující jde-li o vady odstranitelné, které brání kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat (o opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná, když stejná záruční vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, bude znovu oprávněně reklamována; větším počtem vad se rozumí alespoň tři záruční vady, které se na reklamovaném zboží vyskytnou současně). Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy má kupující v případě, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.
  3. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list, byl-li vystaven. Dále nezaměnitelný popis reklamované závady a uvést podmínky, za kterých se závada projevuje. Kupující musí při uplatnění reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Pokud si kupující svůj nárok zvolí (uplatní jedno ze svých práv), je svou volbou vázán a není oprávněn ji následně měnit. Pokud zákazník neuvede, jaký zvolil nárok z odpovědnosti za vady, má prodávající právo podle své úvahy zvolit způsob vyřízení reklamace dle své úvahy.
  4. Reklamovaný výrobek musí být předán čistý a řádně zabalený.
  5. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný nebo výrobek podobný se srovnatelnými parametry jako původní výrobek.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny zboží za nové vzniká kupujícímu povinnost vrátit zboží prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující od prodávajícího převzal nebo uhradit prodávajícímu amortizaci zboží, která bude vyčíslena výrobcem zboží a pro případ, že amortizace nebude výrobcem vyčíslena nebo její výše bude zákazníkem popírána, pak bude stanovena soudním znalcem, kterého určí prodávající.
  7. Zboží určené k reklamaci je kupující povinen zaslat prodávajícímu na adresu MOBILE, s.r.o., Praha 3, Osiková 2, PSČ 130 00.

VIII.VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Podle zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  

 1. V případě, že se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, bez známek užívání či opotřebení včetně všech návodů a listin dodaných společně, v původním nepoškozeném obalu, pokud jím bylo zboží opatřeno, na vlastní náklady zaslat nebo osobně předat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání nebo osobní doručení na adresu sídla prodávajícího). Před odesláním na reklamační adresu, prodávající žádá o zaslání formálního oznámení kupujícího o využití tohoto svého práva k odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky mailem.
 2. Prodávající po doručení zboží splňujícího všechny podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží do 30 dnů od odstoupení. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 3. Zboží, které se zákazník  rozhodl vrátit, nesmí být zasíláno prodávajícímu na dobírku, v takovém případě jsou zásilky prodávajícím neobjednané ihned odmítány a vráceny zpět odesílateli.
 4. Spotřebitel nemá právo vrátit zboží v případě, že zboží již bylo před jeho vrácením instalováno nebo namontováno prodávajícím podle čl. VI odst. 6 těchto obchodních podmínek nebo bylo instalováno nebo namontováno jinou osobou. Spotřebitel nemůže odstoupit podle občanského zákoníku od kupní smlouvy v následujících případech:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. . 

IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Kupující odesláním vyplněné objednávky souhlasí se zařazením svých osobních dat, uvedených v registračním formuláři, do marketingové databáze prodávající společnosti MOBILE, s.r.o., se sídlem Praha 3, Osiková 2, PSČ 130 00, IČ: 61683418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C, oddíl 37637. Tyto údaje budou použity pro evidenční, obchodní a marketingové účely MOBILE, s.r.o. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dále kupující odesláním vyplněné objednávky uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, MOBILE, s.r.o. souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se jeho podnikatelské činnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením MOBILE, s.r.o. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců MOBILE, s.r.o.MOBILE, s.r.o. zpracovává osobní data v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a to v marketingové databázi firmy při plném respektování povinnosti správce dle ust. § 5 cit. zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat před neoprávněným užitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2010 

Jak číst označení pneumatiky?

205/55 R16 94 H tI XL

 • 205 Šířka pneumatiky v mm
 • 55 Boční profil pneumatiky
 • R Radiální konstrukce pneumatiky
 • 16 Průměr ráfku v palcích
 • 94 Nosnostní index
 • H Rychlostní index
 • tl Bezdušová konstrukce
 • XL Zesílená konstrukce
 • DOT - Přesné datum vyrobení pneumatiky 5209 Pneumatika s tímto číslem byla vyrobena v 52. týdnu a v roce 2009